Laboratory 實驗室服務

實驗室服務項目 Laboratory Service
滅菌殘留實驗 包裝實驗 微生物檢測 生物指示劑檢測
 • EO殘留實驗
 • ECH殘留實驗
 • EG殘留實驗
 • 爆破試驗
 • 緩破試驗
 • 染料穿透試驗
 • 封口強度試驗
 • 生菌數實驗
 • 無菌實驗
 • 落菌實驗
 • 大腸桿菌
 • 綠膿桿菌
 • 金黃色葡萄球菌
 • 抑菌抑黴實驗
 • 生物指試劑檢測